Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

Холбоо барих

Эмзэг бүлгийн иргэдтэй түлхүү ажиллаж тус, дэмжлэг өгөх. Гэр, эмчилгээний тоног төхөөрөмж болон бас бус ард иргэдэд тустай зүйлсийг хандивлах үйл ажиллагаа. Мөн шилжин суурьшигчидтай хамтарч халамжийн үйлчилгээ, мэргэжлийн сургалтуудад хамруулах, бичиг баримттай болоход нь тусалж амьдралын түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд.

нийгмийн хөгжил